Jämsä - Tietosuojaseloste

 1. REKISTERIN PITÄJÄ
  Jämsän kaupunki
  Y0175622-1
  Keskuskatu 17, 42100 Jämsä
  Puh. 020 638 2000, sähköposti: etunimi.sukunimi@jamsa.fi

 2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ
  Merja Väisänen, tarkastuslautakunnan sihteeri/pöytäkirjanpitäjä

 3. REKISTERIN NIMI
  Jämsän kaupungin kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri

 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt:
  kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, elinvoimalautakunnan jäsenet ja varajäsenet, valvontajaoston jäsenet ja varajäsenet, muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
  Ilmoitusvelvolliset viranhaltijat (kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijät):
  kaupunginjohtaja, elinvoimajohtaja, johtava rakennustarkastaja, ympäristöpäällikkö, sosiaali- ja terveysjohtaja, sivistystoimenjohtaja.

Tietosisältö:
Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset

 2. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
  Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
  Rekisteritietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.

 3. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
  Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 4. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille käyttäjille käyttäen TUPAS-tunnistautumista. Rekisterin käyttäminen on mahdollista vain salatun HTTPS-yhteyden avulla. Rekisteriä ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, jossa on erillinen pääsynvalvonta.